OPERATING ACTIVITIES


เป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานของขวัญวันเด็ก ปี 2560

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานของขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>

แสดงความยินดีกับ

เด็กชายกิตติศักดิ์ คุณเลิศ และ เด็กหญิงอารยา โต่งจันทร์
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสียว
ได้รับเกียรติบัติเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒธรรม และจังหวัดสกลนคร
ณ สพป. สกลนคร เขต 3

ภาพกิจกรรม >>

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
ประจำปี 2558

ภาพกิจกรรม >>

ขอรับบริจาคเครื่องกรองและถังเก็บน้ำดื่มสำหรับนักเรียน

ด้วย โรงเรียนบ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 ต.โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 182 คน ครูสอน 13 คน ผู้บริหาร 1 คน และนักการภารโรง 1 คน มีความประสงค์จะขอรับบริจาคถังเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนน้ำดื่ม ปัจจุบันต้องใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่ผ่านการกรองน้ำอุปโภคบริโภค และซื้อน้ำดื่มให้กับนักเรียนดื่ม เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ
โรงเรียนจึงขอรับการสนับสนุนบริจาค ถังเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำ จากท่านผู้มีจิตศรัทธา ที่ีต้องการสร้างบุญกุศลและช่วยเหลืออนาคตของชาติ และขอให้ท่านผู้ใจบุญได้อานิสงค์จากการบริจาคเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำดื่ม 
ท่านสามารถติดต่อเพื่อประกอบกิจกุศลได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสียว นายบุญทัน ไมอักรีหมายเลขโทรศัพท์ 08-7236-9054 หรือ นายอาธร คนเสงี่ยม 09-3323-9817 E-mail : bandongsiaw_school@yahoo.co.th, bandongsiaw@gmail.com ติดตามกิจกรรมทางโรงเรียนที่เว็บไซต์ http://www.bandongsiaw.skn3.net/

ขอความอนุเคราะห์และขออนุโมทนาแด่ท่านผู้ใจบุญมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม >>

การนิเทศ กำกับ ติดตาม

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบาย ปีการศึกษา 2559 โดน สพป. สกลนคร เขต 3

ภาพกิจกรรม >>

ขอขอบคุณ AEON

ขอขอบคุณมูลนิธิอิออนประเทศไทย(สกลนคร) ที่ให้การสนับนุน
กิจกรรมกาศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูพานฯ
มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา

ภาพกิจกรรม >>