OPERATING ACTIVITIES


โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
27 เม.ย. 2560

ภาพกิจกรรม >>

โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประเภทครูผู้รับผิดชอบ ระดับดีเด่น
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
27 เม.ย. 2560

ภาพกิจกรรม >>

ผลการสอบ Onet 2559 ป.6, ม.3

โรงเรียนบ้านดงเสียว

คลิกชมผลสอบ >>


ทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

1.ท่าอากาศยานสกลนคร
2. พิพิธภัณฑ์ภูพาน
3. ท้องฟ้าจำลอง
4. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
5. สวนน้ำ ม.เกษตรศาสตร์
"คนสกลฯเที่ยวศึกษาสกลฯ"

ภาพกิจกรรม >>

ปัจฉิมอำลา ปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 36/2559
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 18/2559

ภาพกิจกรรม >>

การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2559

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3 ระดับอำเภออากาศอำนวย โรงเรียนบ้านดงเสียว เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนงามสามัคคี เข้าร่วมแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้ ชนะเลิศฟุตซอล มัธยมต้น ชาย-หญิง, ชนะเลิศเซปักตะกร้อ มัธยมหญิง, รองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตะกร้อชาย, รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง มัธยมต้นชาย ได้รับถ้วยรางวัล+เกียรติบัตร+เงินรางวัล

ภาพกิจกรรม >>


ค่ายลูกเสือสำรอง

โรงเรียนบ้านดงเสียว จัดกิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและไม่แรมคืน ให้กับลูกเสือสำรอง(ป.1-ป.3) ณ หนองสาธารณะ บ้านดงเสียว 17 ก.พ. 2560

แสดงความยินดีกับ

เด็กชายกิตติศักดิ์ คุณเลิศ และ เด็กหญิงอารยา โต่งจันทร์
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสียว
ได้รับเกียรติบัติเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒธรรม และจังหวัดสกลนคร
ณ สพป. สกลนคร เขต 3

ภาพกิจกรรม >>

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานของขวัญวันเด็ก ปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานของขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงเสียว

ภาพกิจกรรม >>


กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
ประจำปี 2558

ภาพกิจกรรม >>

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านดงเสียว 7 ธ.ค. 2559

ภาพกิจกรรม >>

ขอรับบริจาคเครื่องกรองและถังเก็บน้ำดื่มสำหรับนักเรียน

ด้วย โรงเรียนบ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 ต.โพนงาม อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 182 คน ครูสอน 13 คน ผู้บริหาร 1 คน และนักการภารโรง 1 คน มีความประสงค์จะขอรับบริจาคถังเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนน้ำดื่ม ปัจจุบันต้องใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่ผ่านการกรองน้ำอุปโภคบริโภค และซื้อน้ำดื่มให้กับนักเรียนดื่ม เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ
โรงเรียนจึงขอรับการสนับสนุนบริจาค ถังเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำ จากท่านผู้มีจิตศรัทธา ที่ีต้องการสร้างบุญกุศลและช่วยเหลืออนาคตของชาติ และขอให้ท่านผู้ใจบุญได้อานิสงค์จากการบริจาคเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำดื่ม 
ท่านสามารถติดต่อเพื่อประกอบกิจกุศลได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสียว นายบุญทัน ไมอักรีหมายเลขโทรศัพท์ 08-7236-9054 หรือ นายอาธร คนเสงี่ยม 09-3323-9817 E-mail : bandongsiaw_school@yahoo.co.th, bandongsiaw@gmail.com ติดตามกิจกรรมทางโรงเรียนที่เว็บไซต์ http://www.bandongsiaw.skn3.net/

ขอความอนุเคราะห์และขออนุโมทนาแด่ท่านผู้ใจบุญมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม >>


การนิเทศ กำกับ ติดตาม

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบาย ปีการศึกษา 2559 โดย สพป. สกลนคร เขต 3

ภาพกิจกรรม >>

ขอขอบคุณ AEON

ขอขอบคุณมูลนิธิอิออนประเทศไทย(สกลนคร) ที่ให้การสนับนุน
กิจกรรมกาศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูพานฯ
มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา

ภาพกิจกรรม >>

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและผู้มีอุปการคุณทุกท่านสำหรับงานวันเด็กปีนี้
"เราสัญญาว่าจะตั้งใจสอนศิษย์ให้เป็นคนดี"

ภาพกิจกรรม >>


School Events

Bandongsiaw School

ภาพกิจกรรม >>

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

โรงเรียนบ้านดงเสียวได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเทิดทูลพระคุณแม่ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่หลวงของแผ่นดิน

ภาพกิจกรรม >>

School Events

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/2559

ภาพกิจกรรม >>


School Events

Bandongsiaw School

ภาพกิจกรรม >>

IC3-DIGITAL LITERACY CERTIFICATION

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน
"หลักสูตรการประเมินผลสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรการผลิต
และนำสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน"
ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 2559 ม.ราชภัฏอุดรธานี

รองแชมป์ อันดับหนึ่ง สองสมัยซ้อน ในการแข่งขันฟุตซอลหญิงระดับประถมศึกษา โดย สพป. สกลนคร เขต 3

Bandongsiaw School

ภาพกิจกรรม >>

มหกรรมกีฬานักเรียน ปี 2559

กิจกรรมสภานักเรียน >>

ภาพกิจกรรม >>


IC3-DIGITAL LITERACY CERTIFICATION

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน
"หลักสูตรการประเมินผลสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรการผลิต
และนำสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน"
ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. 2559 ม.ราชภัฏอุดรธาน

ภาพกิจกรรม >>

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 9 ของประเทศไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ปี 2557

ภาพกิจกรรม >>

Google Apps for Education

การอบรมและแรกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Google Apps for Education และ Office 365 ของบุคลากรโรงเรียนบ้านดงเสียว ครั้งที่ 1 , 2

ภาพกิจกรรม >>


รับธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ผู้อำนวยการ บุญทัน ไมอักรี รับธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป. สกลนคร เขต 3

ภาพกิจกรรม >>

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน

กิจกรรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม >>

กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม >>


PERFORMANCE OF SCHOOLS


Performance of schools

Bandongsiaw School

Performance of schools

Bandongsiaw School

โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 27 เม.ย. 2560

Performance of schools

Bandongsiaw School

Performance of schools

Bandongsiaw School

โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทครูผู้รับผิดชอบ ระดับดีเด่น
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
27 เม.ย. 2560

Performance of schools

Bandongsiaw School

กระทรวงศึกษาธิการ

มอบโล่เชิดชูเกียรติแค่ โรงเรียนบ้านดงเสียว ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556

ห้องสมุด "จันทวังโส"

Bandongsiaw School [ภาพกิจกรรม] [ภาพการก่อสร้าง]

Dongsiaw Cleaner

ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ [ภาพกิจกรรม]

ผ่านการประเมินภายนอก รอบ 3

[ภาพกิจกรรม]

ห้องสมุด 3D

กิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านดงเสียว [ภาพกิจกรรม] [ภาพการก่อสร้าง]

รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 19 ของประเทศ

การแข่งขันประกวด"นักเรียนที่ปรึกษา" YC. ณ เมืองทองธานี กทม.[ภาพกิจกรรม]

รองชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขันฟุตซอลหญิง ระดับประถมศึกษา ปี 2558

หน่วยงานลูกเสือดีเด่น ปี ๒๕๕๗

Bandongsiaw School

5 ผลงานระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

Bandongsiaw School

สถานศึกษาพอเพียง

Bandongsiaw School


Contact Us


March 11, 2018 : Update   สถิติเข้าชม : www.inkjetdeals.info